Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za november 2016.


CDCP SR migruje na európsku platformu T2S

CDCP sa intenzívne pripravuje svoju migráciu na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov - Target2-Securities. Prvým prevádzkovým dňom CDCP SR na platforme T2S bude viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2016.


Zoznam emitentov a emisií po vykonaní zmeny identifikačného čísla emisie na identifikačný kód emisie (zmena IČE – ISIN)

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE – ISIN dňa 20.10.2016.


CDCP inovuje informačný systém na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP"), pristúpil k modernizácii svojho informačného systému, ktorý je určený na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri list
viac ...

Činnosť CDCP SR

Základné fakty

Centrálny depozitár cenných papierov SR (ďalej len "centrálny depozitár") je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti kontinuálne nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a. s. Činnosť podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov vykonáva od 19. marca 2004.

Ak chcete vedieť viac informácii o činnosti predošlého Strediska cenných papierov SR, prečítajte si Publikáciu k 10. výročiu založenia Strediska cenných papierov SR.

S účinnosťou k 16. marcu 2006 sa stala stopercentným akcionárom centrálneho depozitára spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len ''burza cenných papierov'') ako výsledok vkladu majetkovej účasti štátu na podnikaní centrálneho depozitára do základného imania burzy cenných papierov.

Predmet činnosti

Členský princíp

Centrálny depozitár pracuje na členskom princípe. Členmi centrálneho depozitára môžu byť obchodníci s cennými papiermi, ktorí získali od Úradu pre finančný trh predchádzajúci súhlas na vykonávanie činnosti člena a splnili podmienky pre udelenie členstva v zmysle Prevádzkového poriadku centrálneho depozitára, ďalej zahraniční obchodníci s cennými papiermi, Národná banka Slovenska a iný centrálny depozitár, či už domáci alebo zahraničný.

O otvorenie účtu majiteľa, registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera, zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov či iné služby spojené so zmenou majiteľa zaknihovaného cenného papiera môžu fyzické osoby a právnické osoby požiadať člena centrálneho depozitára a od 1.januára 2007 aj centrálny depozitár (s výnimkou zúčtovania a vyrovnania obchodov).

Zoznam členov

NázovAdresaTelefónne čísloDátum prijatia
RM-S Market, o. c. p., a. s.Nám. SNP 14, 810 00 Bratislava02/59 32 92 1119. 1. 2004
Slovenská sporiteľňa, a. s.Tomášikova 48, 832 37 Bratislava02/4862 111119. 1. 2004
Prima banka Slovensko , a. s.Hodžova 11, 010 11 Žilina041/5111 11127. 1. 2004
Všeobecná úverová banka, a. s.Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava0850 123 00026. 2. 2004
Tatra banka, a. s.Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava02/5919 111111. 3. 2004
Poštová banka, a. s.Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava0850 111 666 18. 3. 2004
OTP Banka Slovensko, a. s.Štúrova 5, 813 54 Bratislava02/5979 111119. 3. 2004
Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava02/5787 111122. 3. 2004
Sympatia Financie, o. c. p., a. s.Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava02/ 4445 57966. 4. 2004
Slávia Capital, o. c. p., a. s.Mostová 2, 811 02 Bratislava02/5931 711119. 4. 2004
Sberbank Slovensko, a. s.Vysoká 9, 810 00 Bratislava02/59 65 11 1118. 5. 2004
Citibank Europe, plc., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej bankyDvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava02/58 230 11122. 9. 2005
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., (Poland)ul. Ksiazeca, nr 4, 00-498 Warszawa+48 22/537934320. 9. 2006
Československá obchodná banka, a. s.Michalská 18, 815 63 Bratislava02/5966 1111 5. 1. 2008
J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej bankyDvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 02/5941 811131. 1. 2008
Centrální depozitář cenných papírů, a. s.Rybná 14, Praha 1, Česká republika +421 2 221 832 803 31. 7. 2011
DLHOPIS, o. c. p., a. s.Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava02/50 22 95 15 8. 11. 2012
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej bankyŠancová 1/A, 813 33 Bratislava10. 10. 2013
CLEARSTREAM BANKING, AGMergenthaler Allee 61, 65760 Eschborn,Nemecko, HRB 75005. 6. 2014
Patria Finance, a. s.Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika Helpdesk
SR: +421 232 203 203
ČR: +420 221 424 240
12. 10. 2014
Národný centrálny depozitár cenných papierov , a. s.Trnavská cesta 100, Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01+421 2 482 155 002. 7. 2016

Dvojstupňová evidencia zaknihovaných cenných papierov

V zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách centrálny depozitár môže otvoriť tri druhy účtov:

 • účet majiteľa
 • klientský účet člena
 • držiteľský účet

  Účet majiteľa si v centrálnom depozitári môžu otvoriť jeho členovia, štátne orgány konajúce v mene SR, Fond národného majetku SR a iné fyzické a právnické osoby. Účet majiteľa si fyzické a právnické osoby môžu otvoriť aj u niektorého z členov centrálneho depozitára. Na účte majiteľa eviduje centrálny depozitár alebo člen centrálneho depozitára údaje o druhu a počte cenných papierov majiteľa tohto účtu.

  Klientský účet člena zriadi centrálny depozitár iba svojmu členovi. Na klientskom účte eviduje centrálny depozitár údaje o druhu a počte cenných papierov evidovaných členom centrálneho depozitára na účtoch majiteľov cenných papierov. Konečných majiteľov cenných papierov evidovaných na klientských účtoch centrálny depozitár nepozná.

  Držiteľský účet môže zriadiť centrálny depozitár len pre centrálneho depozitára, zahraničnú právnickú osobu s obdobných predmetom činnosti, obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banku alebo zahraničnú banku s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa. Na držiteľskom účte eviduje CDCP SR údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet. Obchodník s cennými papiermi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, vedie údaje o majiteľoch cenných papierov v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa §71h ods.2 zákona č.566/2001 Z.z. v platnom znení alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, alebo v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet.

  V prípade cenných papierov evidovaných na klientských účtoch členov a účtoch majiteľa vedených členmi ide o dvojstupňovú evidenciu cenných papierov.

  Systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi

  Centrálny depozitár v zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta.

  Zúčtovaním v podmienkach centrálneho depozitára sa rozumie výpočet vzájomných záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania, vyplývajúcich z uzavretých obchodov, pre účely vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi.

  Vyrovnaním obchodov s investičnými nástrojmi sa rozumie finálny prevod investičných nástrojov z účtu majiteľa prevodcu na účet majiteľa nadobúdateľa, ktoré sú vedené v evidencii centrálneho depozitára alebo člena a finálny prevod peňažných prostriedkov v platobnom systéme NBS na ťarchu účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s finančným záväzkom a v prospech účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s finančnou pohľadávkou.

  Účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania sú:

  1. centrálny depozitár,
  2. členovia,
  3. burza cenných papierov
  4. FNM a štátny orgán, konajúcich v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený centrálnym depozitárom.

  Typy zúčtovania

  Pri výpočte záväzkov a pohľadávok, vyplývajúcich z obchodov s investičnými nástrojmi, centrálny depozitár používa dve metódy:

  1. netting - predstavuje vzájomné započítavanie záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania z obchodov vyrovnávaných v systéme zúčtovania a vyrovnania,
  2. gross - výška záväzku alebo pohľadávky účastníka systému zúčtovania a vyrovnania sa stanoví za každý obchod samostatne.

  Základná metóda zúčtovania, ktorú používa centrálny depozitár pri vyrovnaní burzových obchodov je netting. Obchody s investičnými nástrojmi na príkaz klienta vyrovnáva centrálny depozitár spravidla metódou gross.

  Zoznam účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania

  Zoznam vedený podľa § 99 ods. 19 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Zoznam platný od: 11. 07. 2016.

  P.č.NázovSídloIČO
  1.Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.Vysoká 17, 814 99 Bratislava00604054
  2.Citibank Europe, plc., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej bankyDvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava36861260
  3.Československá obchodná banka, a. s.Michalská 18, 815 63 Bratislava36854140
  4.J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej bankyDvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 35964693
  5.Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava30844789
  6.Národný centrálny depozitár cenných papierov , a. s.Trnavská cesta 100, Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 0147255889
  7.OTP Banka Slovensko, a. s.Štúrova 5, 813 54 Bratislava31318916
  8.Patria Finance, a. s.Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika 14002939
  9.Poštová banka, a. s.Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava31340890
  10.Prima banka Slovensko , a. s.Hodžova 11, 010 11 Žilina31575951
  11.RM-S Market, o. c. p., a. s.Nám. SNP 14, 810 00 Bratislava35799072
  12.Sberbank Slovensko, a. s.Vysoká 9, 810 00 Bratislava17321123
  13.Slávia Capital, o. c. p., a. s.Mostová 2, 811 02 Bratislava31395554
  14.Slovenská sporiteľňa, a. s.Tomášikova 48, 832 37 Bratislava00151653
  15.Sympatia Financie, o. c. p., a. s.Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava35842369
  16.Tatra banka, a. s.Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava00686930
  17.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej bankyŠancová 1/A, 813 33 Bratislava47251336
  18.Všeobecná úverová banka, a. s.Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava31320155

  Popis poslednej zmeny:
  Nový účastník: Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.

  Prepojenie s platobným systémom

  Informácia podľa § 99 ods. 19 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Centrálny depozitár je pridruženým systémom k platobnému systému:

  P. č.NázovPrevádzkovateľDátum prepojenia
  1.TARGET2-SKNárodná banka Slovenska
  Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
  01.01.2009

  Prideľovanie kódov ISIN

  Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. je národná číslovacia agentúra Slovenskej republiky a zároveň člen Asociácie národných číslovacích agentúr (ANNA - Association of National Numbering Agencies). V súlade s normou ISO 6166 priraďuje kódy ISIN pre cenné papiere v SR. Zároveň vykonáva aj činnosti súvisiace so zmenami a rušením týchto kódov.