Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.03.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskyto
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.

Činnosť CDCP SR

Základné fakty

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("centrálny depozitár" alebo „CDCP“) je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti kontinuálne nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a. s. Činnosť podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov vykonáva od 19. marca 2004.

S účinnosťou k 16. marcu 2006 sa stala stopercentným akcionárom centrálneho depozitára spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (''burza cenných papierov'') ako výsledok vkladu majetkovej účasti štátu na podnikaní centrálneho depozitára do základného imania burzy cenných papierov.

Činnosti centrálneho depozitára

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vykonáva činnosti centrálneho depozitára na základe udeleného povolenia vydaného dňa 28.08.2003 príslušným orgánom (povolenie bolo vydané Úradom pre finančný trh, ktorého pôsobnosť prevzala Národná banka Slovenska). Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. je centrálnym depozitárom podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch).

 • evidencia majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o cenných papieroch na klientskych účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
 • evidencia zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientskych účtoch členov
 • evidencia údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
 • prideľovanie, zmeny a rušenie ISIN
 • poskytovanie služieb členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojené s činnosťami podľa zákona o cenných papieroch
 • zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa zákona o cenných papieroch
 • vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno
 • evidencia ďalších údajov, ak to ustanovuje zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon
 • zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta
 • zabezpečovanie iných činností súvisiacich s činnosťou centrálneho depozitára podľa zákona o cenných papieroch
 • zriaďovanie a vedenie držiteľských účtov
 • evidencia zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registroch emitentov
 • zabezpečovanie vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému, zabezpečovaním vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi (ďalej len "systém vyrovnania") pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania
 • evidencia zmien na držiteľských účtoch
 • zriaďovanie a vedenie účtu majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb
 • vykonávanie správy finančných nástrojov na účet klienta vo vzťahu k zahraničným prevoditeľným cenným papierom
 • zriaďovanie účtu u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovanie s tým súvisiacich služieb; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • evidencia zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovanie s tým súvisiacich činností a služieb centrálneho depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje týmto zákonom, osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska

Účastníci a členovia

Účastníkmi centrálneho depozitára môžu byť banka alebo zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, centrálna protistrana, zúčtovací agent, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľ systému vyrovnania alebo prevádzkovateľ platobného systému, orgán verejnej moci, obchodná spoločnosť, ktorej štát poskytol záruku v súvislosti s jej účasťou v systéme vyrovnania alebo v platobnom systéme, centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu, ktorí splnili podmienky pre udelenie prístupu účastníka v zmysle Prevádzkového poriadku centrálneho depozitára.

Členom centrálneho depozitára môže byť len účastník systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom a centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu a ktorý splnil podmienky pre udelenie členstva v zmysle Prevádzkového poriadku centrálneho depozitára.

Zoznam účastníkov

NázovAdresaTelefónne čísloBIC
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Radlinského 32, 813 19 Bratislava02/57262 503APRDSKB1XXX
Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, RakúskoRZBAATWWXXX
JELLYFISH, o. c. p., a. s.BBC 1, Plynárenská 1
821 09 Bratislava
02/5932 9211
0908 965 716
RMMOSKB1XXX
Slovenská sporiteľňa, a. s.Tomášikova 48, 832 37 Bratislava02/4862 1111GIBASKBXXXX
Prima banka Slovensko , a. s.Hodžova 11, 010 11 Žilina041/5111 111KOMASK2XXXX
Všeobecná úverová banka, a. s.odd. Depozitár a Custody, Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava
0850 123 000SUBASKBXXXX
Tatra banka, a. s.Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava02/5919 1111TATRSKBXXXX
Poštová banka, a. s.Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava0850 006 500POBNSKBAXXX
OTP Banka Slovensko, a. s.Štúrova 5, 813 54 Bratislava02/5979 1111OTPVSKBXXXX
Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava02/5787 1111NBSBSKBXXXX
Sympatia Financie, o. c. p., a. s.Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava02/ 4445 5796SYFOSKB1XXX
Slávia Capital, a. s., obchodník s cennými papiermiMostová 2, 811 02 Bratislava02/5931 7111SLCCSKB1XXX
Sberbank Slovensko, a. s.Vysoká 9, 810 00 Bratislava02/59 65 11 11LUBASKBXXXX
Citibank Europe, plc., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej bankyDvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava02/58 230 111CITISKBAXXX
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., (Poland)ul. Ksiazeca, nr 4, 00-498 Warszawa+48 22/5379343KDPWPLPWXXX
Československá obchodná banka, a. s.Michalská 18, 815 63 Bratislava02/5966 1111 CEKOSKBXXXX
J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej bankyDvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 0800 900 500JTBPSKBAXXX
Centrální depozitář cenných papírů, a. s.Rybná 14, Praha 1, Česká republika +420 221 832 803UNIYCZPPXXX
DLHOPIS, o. c. p., a. s.Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava02/50 22 95 15 DLOCSKB1XXX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej bankyŠancová 1/A, 813 33 BratislavaUNCRSKBXXXX
CLEARSTREAM BANKING, AGMergenthaler Allee 61, 65760 Eschborn,Nemecko, HRB 7500DAKVDEFFXXX
Patria Finance, a. s.Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika Helpdesk
SR: +421 232 203 203
ČR: +420 221 424 240
PADICZP1XXX
Národný centrálny depozitár cenných
papierov
, a. s.
Trnavská cesta 100, Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01+421 2 482 155 00NCDCSKBAXXX

Zoznam poverených členov nad nezaradenými účtami
NázovAdresaTelefónne čísloE-mail
JELLYFISH, o. c. p., a. s.BBC 1, Plynárenská 1
821 09 Bratislava
02/5932 9211
0908 965 716
Všeobecná úverová banka, a. s.odd. Depozitár a Custody, Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava
0850 123 000custody@vub.sk
Tatra banka, a. s.Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava02/5919 1111
Poštová banka, a. s.Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava0850 006 500info@pabk.sk
OTP Banka Slovensko, a. s.Štúrova 5, 813 54 Bratislava02/5979 1111
Slávia Capital, a. s., obchodník s cennými papiermiMostová 2, 811 02 Bratislava02/5931 7111
J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej bankyDvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 0800 900 500info@jtbanka.sk
DLHOPIS, o. c. p., a. s.Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava02/50 22 95 15
Patria Finance, a. s.Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika Helpdesk
SR: +421 232 203 203
ČR: +420 221 424 240

Vedenie účtov

V zmysle zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov centrálny depozitár môže zriadiť tri druhy účtov:

 • účet majiteľa
 • klientský účet člena
 • držiteľský účet

  Účet majiteľa si v centrálnom depozitári môžu zriadiť jeho účastníci, centrálne depozitáre, štátny orgán konajúci v mene SR, spoločnosť MH Manažment, a.s. a iné právnické osoby.

  Na účte majiteľa eviduje centrálny depozitár najmä údaje o druhu a množstve alebo objeme cenných papierov majiteľa tohto účtu. Cenné papiere evidované na účte majiteľa sú prostredníctvom tohto účtu oddelené od cenných papierov evidovaných na iných účtoch vedených v evidencii CDCP (účtov majiteľov, klientskych účtov, držiteľských účtov). Účet majiteľa obsahuje výlučne cenné papiere jedného majiteľa.

  Od 1.1.2016 fyzické osoby môžu požiadať o zriadenie nového účtu majiteľa len účastníka centrálneho depozitára.

  Účty majiteľa, ktoré CDCP zriadil pre fyzickú a právnickú osobu do 30.septembra 2015 sa považujú za nezaradené účty. Od 6.2.2017 CDCP posilnil členský princíp čo znamená, že majiteľ nezaradeného účtu – fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o vybrané služby výhradne povereného člena CDCP.

  Povereným členom sa môže stať ktorýkoľvek člen CDCP na základe uzatvorenia rámcovej zmluvy s CDCP. Zoznam poverených členov zverejňuje CDCP na svojej webstránke. Viac o službách, ktoré centrálny depozitár poskytuje fyzickým osobám k nezaradeným účtom môžete nájsť v sekcii Služby pre majiteľov cenných papierov – fyzické osoby.

  Klientsky účet zriadi centrálny depozitár iba svojmu účastníkovi-členovi. Na klientskom účte eviduje centrálny depozitár najmä údaje o členovi, o druhu, množstve alebo objeme cenných papierov a iných údajoch o cenných papieroch evidovaných členom centrálneho depozitára na účtoch majiteľov cenných papierov. Člen, pre ktorého je účet vedený nie je vlastníkom/majiteľom cenných papierov evidovaných na tomto účte alebo cenných papierov evidovaných v súvisiace evidencii člena (účtoch majiteľov - klientov člena evidovaných pod klientskym účtom).

  Klientsky účet umožňuje členovi oddeliť cenné papiere každého klienta člena prostredníctvom zriadených účtov majiteľov vedených pod týmto účtom (účty majiteľov v evidencii člena) Konkrétny účet majiteľa vedený pod klientskym účtom obsahuje výlučne cenné papiere jedného majiteľa.

  Držiteľský účet môže zriadiť centrálny depozitár len pre Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára, zahraničnú právnickú osobu s obdobných predmetom činnosti, obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa, banku alebo zahraničnú banku s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa. Na držiteľskom účte eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet. Obchodník s cennými papiermi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, vedie údaje o majiteľoch cenných papierov v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa §71h ods.2 zákona č.566/2001 Z.z. v platnom znení alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, alebo v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet.

  Držiteľ, pre ktorého je účet vedený nie je vlastníkom/majiteľom cenných papierov evidovaných na tomto účte alebo cenných papierov evidovaných v súvisiace evidencii držiteľa. Vlastníkmi cenných papierov sú osoby vedené ako vlastníci v evidencii držiteľa podľa § 71h ods. 2 Zákona alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahraničný držiteľ.

  Držiteľský účet umožňuje držiteľovi na tomto účte, držať cenné papiere, ktoré patria rôznym klientom.

  Systém vyrovnania

  Centrálny depozitár v zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách prevádzkuje systém vyrovnania v rámci ktorého zabezpečuje vyrovnanie burzových a mimoburzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi. Centrálny depozitár poskytuje služby vyrovnania prostredníctvom platformy Target 2-Securities („T2S“).

  Spoločná technologická platforma depozitárov – T2S je projektom Európskej centrálnej banky, bánk Eurosystému a centrálnych depozitárov, ktorý umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov a centrálnym bankám poskytovať základné, cezhraničné a neutrálne služby vyrovnania cenných papierov v peniazoch centrálnej banky. T2S je jeden z pilierov na presadenie jednotného vnútorného trhu služieb súvisiacich s cennými papiermi v rámci Európskej Únie. T2S má zásadný význam pri podpore harmonizácie procesu vyrovnania transakcií s cennými papiermi najmä v mene euro a v oblastiach nadväzujúcich na vyrovnanie. Všetky centrálne depozitáre, ktoré sa zúčastňujú T2S, majú rovnaké podmienky a pravidlá, za ktorých používajú platformu T2S na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi.

  Prepojenie s platobným systémom

  Centrálny depozitár je pridruženým systémom k platobnému systému:

  P. č.NázovPrevádzkovateľDátum prepojenia
  1.TARGET2-SKNárodná banka Slovenska
  Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
  01.01.2009

  Prepojenie s inými emitentskými depozitármi

  P. č.Emitentský depozitárTyp prepojenia
  1.Centrální depozitář cenných papírů, a.s. FOP ("Free of payment") – Bez platby

  Prideľovanie kódov ISIN

  Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. je národná číslovacia agentúra Slovenskej republiky a zároveň člen Asociácie národných číslovacích agentúr (ANNA - Association of National Numbering Agencies). V súlade s normou ISO 6166 priraďuje kódy ISIN pre cenné papiere v SR. Zároveň vykonáva aj činnosti súvisiace so zmenami a rušením týchto kódov.

  Prideľovanie kódov LEI

  Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vykonáva aj funkciu miestnej prevádzkovej jednotky (pre-LOU) a prideľuje kódy LEI v súlade s normou ISO 17442. LEI kód pridelený CDCP je možné použiť na ohlasovanie zmlúv podľa nariadenia EMIR.