Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.


Úspešná migrácia CDCP do T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systém
viac ...


CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kap
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...

Služby pre emitentov zaknihovaných CP

Pridelenie ISIN

Centrálny depozitár prideľuje kódy ISIN v súlade s medzinárodným štandardom ISO 6166. Na základe doručenej žiadosti E0 Žiadosť o pridelenie/zmenu náležitostí/zrušenie identifikačného kódu emisie cenných papierov - ISIN, podpísanej osobami oprávnenými konať v mene emitenta, odbor Emisií centrálneho depozitára pridelí emisii cenných papierov kód ISIN. Súčasťou žiadosti je najmä originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako 3 mesiace a v prípade dlhových cenných papierov aj návrh emisných podmienok a doklady preukazujúce prejav vôle daný cenný papier emitovať (napr. notárska zápisnica z valného zhromaždenia). Ak žiadosť podáva splnomocnená osoba, alebo ak emitentom je zahraničný subjekt, prikladajú sa ďalšie doklady, ktoré sú uvedené vo formulári E0. Všetky priložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou. Žiadosť je možné zaslať poštou na adresu sídla centrálneho depozitára alebo doručiť osobne do podateľne.

Registrácia emisie cenných papierov

Po pridelení ISIN centrálny depozitár podpíše s emitentom zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. Vzory zmlúv je možné obdržať na základe žiadosti zaslanej prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu centrálneho depozitára - odbor Emisií, alebo osobne.

Vydanie emisiev

Na základe podpísanej zmluvy s emitentom centrálny depozitár zaregistruje emisiu cenných papierov v registri emitenta a cenné papiere pripíše na účty majiteľov. Ak sa zápis cenných papierov vzťahuje na najviac 10 akcionárov/majiteľov, centrálny depozitár vykoná tento zápis na základe údajov uvedených v listinných prílohách, ktoré sú súčasťou zmluvy. Ak sa zápis akcií vzťahuje na viac ako 10 akcionárov/majiteľov, vykoná centrálny depozitár tento zápis na základe údajov, ktoré emitent predloží na technickom nosiči údajov (disketa, CD ...).

Kontakty na odbor Emisií je možné nájsť v časti Kontakty.

Poplatky súvisiace s registráciou emisie

Centrálny depozitár spoplatňuje pridelenie ISIN a registráciu emisie zaknihovaných cenných papierov podľa aktuálne platného Cenníka služieb. Poplatky centrálneho depozitára súvisiace s pridelením, zmenou alebo zrušením identifikačného kódu ISIN a za registráciu emisie zaknihovaných cenných papierov upravuje Článok II Cenníka služieb. V prípade, že spoločnosť prvý krát registruje emisiu zaknihovaných cenných papierov v centrálnom depozitári, za registráciu emitenta spoločnosť uhradí jednorazový poplatok uvedený v Prílohe č.2 Cenníka služieb (kód služby D002).