Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nad
viac ...


Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním

V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to ned
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2017


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...

Žiadosť na pridelenie LEI Overenie existencie účtu pre FO Zoznam poverených členov Mám otázky k faktúre

Novinky

16. 6. 2017Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 2017.

Dňa 15. 6. 2017 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktoré v Čl.II , bode 2.2 dopĺňa nové služby spojené s presunom emisie.

13. 6. 2017Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudol platnosť dňom jeho schválenia Predstavenstvom CDCP, a teda dňa 13.06.2017 a účinnosť nadobudne dňa 03.07.2017.

Súčasne s novým znením Prevádzkového poriadku boli schválené nové vykonávacie predpisy k tomuto Prevádzkovému poriadku - Vykonávací predpis č. 1 - Komunikácia účastníka s informačným systémom CDCP, Vykonávací predpis č. 2 - Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup a Vykonávací predpis č. 3 – žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti.

12. 6. 2017Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním
V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to nedávno zverejnená medzinárodná štúdia PISA 2015, v rámci ktorej boli testovaní študenti krajín OECD.
9. 6. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2017
2. 6. 2017Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.
29. 5. 2017Nový cenník CDCP praje väčším obchodom
V súvislosti s prechodom na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov T2S, nastali zmeny v cenníku služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Hoci pribudlo niekoľko poplatkov za nové služby, pri viacerých úkonoch došlo k zaujímavému zníženiu cien. Vyrovnávanie obchodov s cennými papiermi môže vďaka tomu v niektorých prípadoch vychádzať lacnejšie ako doteraz.
10. 5. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2017
3. 5. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2016 s komentárom.
2. 5. 2017Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.04.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.
27. 4. 2017Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj za účelom transparentnejšieho poskytovania informácií emitentom.
7. 4. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.
4. 4. 2017Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.03.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.
3. 4. 2017Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj za účelom transparentnejšieho poskytovania informácií emitentom v súvislosti s predkladaním požiadaviek na služby. Hlavnou zmenou je zavedenie nových Obchodných podmienok pre emitentov a úprava postupov pri predkladaní požiadaviek na služby. Bližšie informácie sú obsiahnuté v časti Emitenti.
13. 3. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.
9. 2. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.
6. 2. 2017Úspešná migrácia CDCP do T2S
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systému vyrovnania. V súlade s jednotnými podmienkami pre všetky depozitáre fungujúce na platforme T2S, od tohto dňa platí aj nový Prevádzkový poriadok CDCP a nový Cenník CDCP. Zavedené boli tiež niektoré nové služby.
26. 1. 2017CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ
Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kapitálovým trhom stane integrálnou súčasťou spoločného kapitálového trhu Európskej Únie. CDCP svojich klientov upozorňuje, že v súvislosti s migráciou na platformu T2S bude mať v piatok 3.2.2017 skrátené prevádzkové hodiny.
25. 1. 2017Oznam o zmene nástroja na tvorbu súborových vstupov pre emitentov zaknihovaných CP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "CDCP") oznamuje svojim klientom, že od 06.02.2017 mení, v súvislosti s migráciou na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov Target2-Securities, aj nástroj pre emitentov, prostredníctvom ktorého môžu emitenti vytvoriť súborové vstupy ako podklad na pripísanie alebo odpísanie cenných papierov majiteľom, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov.

Nástroj „Hromadné generovanie príkazov na pripísanie alebo odpísanie CP“ je spolu s príručkou zverejnený v menu „Emitenti“ v zamknutej časti „Softvér a dokumentácia pre emitenta“. Prihlasovacie údaje si môže emitent, ktorý má záujem predkladať súborové vstupy prostredníctvom technických nosičov, vyžiadať na e-mailovej adrese: registracia@cdcp.sk.

Súborové vstupy, v štruktúre platnej pre pôvodný informačný systém, CDCP nebude spracovávať od 06.02.2017.

20. 1. 2017Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudol platnosť dňom jeho schválenia Predstavenstvom CDCP, a teda dňa 18.01.2017 a účinnosť nadobudne dňa 06.02.2017 za splnenia podmienky úspešnej migrácie CDCP na platformu T2S. Znenie predchádzajúcej podmienky predstavuje odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti Prevádzkového poriadku. V nadväznosti na predchádzajúcu vetu Prevádzkový poriadok nadobudne účinnosť len za podmienky úspešnej migrácie CDCP na platformu T2S, pričom v prípade nesplnenia odkladacej podmienky podľa predchádzajúceho znenia, zostáva naďalej platný a účinný doterajší Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. schválený rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-003/2004/PPCD v znení jeho všetkých zmien. Splnenie odkladacej podmienky CDCP bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke.

Súčasne s novým Prevádzkovým poriadkom boli schválené nové vykonávacie predpisy k tomuto Prevádzkovému poriadku - Vykonávací predpis č. 1 - Komunikácia účastníka s informačným systémom CDCP a Vykonávací predpis č. 2 - Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup.

20. 1. 2017Oznámenie o zmene v prideľovaní LEI kódov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1. februára 2017 nebude prideľovať pre-LEI kódy zahraničným subjektom, okrem subjektov, ktoré majú sídlo v Českej republike.

Zahraničné subjekty môžu požiadať o pridelenie pre-LEI kódu v inej organizácii prideľujúcej pre-LEI kódy alebo LEI kódy. Zoznam všetkých organizácií, ktoré prideľujú pre-LEI kódy alebo LEI kódy sa nachádza na webovej stránke GLEIF.

16. 1. 2017Majitelia nezaradených účtov vedených v CDCP budú na ich obsluhu potrebovať povereného člena
Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú majiteľmi nezaradených účtov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov SR (ďalej len CDCP), budú môcť od 6.2.2017 žiadať o niektoré služby súvisiace s týmito účtami už iba prostredníctvom povereného člena.
4. 1. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za december 2016.
2. 1. 2017Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.12.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.